avansia 

เครื่องพิมพ์บัตรแบบ Retransfer

มีความละเอียดในการพิมพ์ 600 dpi

พิมพ์ 2 หน้าได้อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันบัตรโค้งงอ

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น